اجاق گاز صفحه ای (رومیزی) استیل البرز

حالت نمایش:
نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | تک شعله | مدل G1351 | شیشه | قطعات ایرانی

2,392,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G1351 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد تک مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،ش..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | تک شعله | مدل G1301 | شیشه | قطعات ایتالیایی

2,680,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G1301 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد تک مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه چ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 2 شعله | مدل G2352 | شیشه | قطعات ایرانی

2,755,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G2352 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد دو مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،ش..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 2 شعله | مدل S2351 | استیل | قطعات ایرانی

2,820,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S2351  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد دو مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله ق..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 2 شعله | مدل G2302 | شیشه | قطعات ایتالیایی

3,340,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G2302 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد دو مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه چ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 3 شعله | مدل S3551 | استیل | قطعات ایرانی

3,620,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S3551 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد سه مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،ش..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 2 شعله | | مدل S2301 | استیل | قطعات ایتالیایی

3,730,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S2301 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد دو مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه چ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 3 شعله | مدل G3551 | شیشه | قطعات ایرانی

3,900,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G3551 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد سه مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،ش..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل S4653 | استیل | قطعات ایرانی

4,120,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S4653  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظی..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل G4651 | شیشه | قطعات ایرانی

4,160,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4652S از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه چدن..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل G4652 | شیشه | قطعات ایرانی

4,190,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4652 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه چدنی..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل S4655 | استیل | قطعات ایرانی

4,400,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S4655  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظی..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل G4652S | شیشه | قطعات ایرانی

4,620,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4652S از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه چدن..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 3 شعله | مدل G3501 | شیشه | قطعات ایتالیایی

4,890,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G3501 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد سه مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،ش..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5753 | شیشه | قطعات ایرانی

5,170,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5753 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5956 | استیل | قطعات ایرانی

5,310,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5956 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5957 | شیشه | قطعات ایرانی

5,330,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5957  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5954 | شیشه | قطعات ایرانی

5,340,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5954  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5957 | استیل | قطعات ایرانی

5,340,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5957 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5955 | استیل | قطعات ایرانی

5,370,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5955 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5958 | شیشه | قطعات ایرانی

5,390,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5958  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5960 | استیل | قطعات ایرانی

5,500,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5960 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5959 | استیل | قطعات ایرانی

5,590,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5959 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5960 | شیشه | قطعات ایرانی

5,590,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5960 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل S4603 | استیل | قطعات ایتالیایی

5,640,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S4603 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5951S | شیشه | قطعات ایرانی

5,820,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5951S از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5960W | شیشه | قطعات ایرانی

5,860,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5960W از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5905 | استیل | قطعات ایتالیایی

6,230,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5905  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل G4101 | شیشه | قطعات ایتالیایی

6,330,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4101  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 6 شعله | مدل S6125 | استیل | قطعات ایرانی

6,510,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S6125  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد شش مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5907 | استیل | قطعات ایتالیایی

6,570,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5907 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5906 | استیل | قطعات ایتالیایی

6,570,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5906از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،ش..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل G4602S | شیشه | قطعات ایتالیایی

6,640,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4602S از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبک..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5909 | استیل | قطعات ایتالیایی

6,640,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5909 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 4 شعله | مدل G4602 | شیشه | قطعات ایتالیایی

6,640,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G4602  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد چهار مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5913 | استیل | قطعات ایتالیایی

6,650,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5913 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5904 | استیل | قطعات ایتالیایی

6,730,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5904 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل S5902 | استیل | قطعات ایتالیایی

6,730,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل S5902  از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5905 | شیشه | قطعات ایتالیایی

6,760,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5905 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه ..

نمایش سریع

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز | 5 شعله | مدل G5703 | شیشه | قطعات ایتالیایی

6,930,000تومان

اجاق گاز صفحه ای استیل البرز مدل G5703 از سری محصولات شرکت استیل البرز  توليد كننده اجاق گاز،هود و فرتوكار و سینک ظرفشویی  می باشد.این محصول دارای تعداد پنج مشعل می باشد و نوع قطعات استفاده شده در این محصول ایرانی می باشد.از ویژگی های این محصول میتوان به احتراق خودکار،مجهز به سیستم ایمنی شعله،شعله قابل تنظیم،شبکه ..

نمایش 1 تا 40 از 66 (2 صفحه)